Οι δώδεκα παγίδες του Κτηματολογίου

3 Δεκεμβρίου 2019

Στο Κτηµατολόγιο υπάρχουν παγίδες που πρέπει να αποφύγετε. Είναι πολλές και έχουν ταλαιπωρία. Αυτές είναι οι εξής:

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ: Όσοι δεν πρόλαβαν να κάνουν αποδοχή κληρονοµιάς έχουν τη δυνατότητα υποβολής δήλωσης στο Κτηµατολόγιο.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ: Πρέπει να υποβάλουν εκείνα τα έγγραφα, τονίζει η δικηγόρος Ολυµπία Νικολοπούλου, σύµφωνα µε τα οποία υφίσταται κληρονοµικό δικαίωµα, ακόµη και πριν από τη σύνταξη της πράξης αποδοχής κληρονοµιάς.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Χρειάζεται να έχετε τα εξής: Ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών, πιστοποιητικό περί µη αποποίησης, αντίγραφο της δηµοσιευµένης διαθήκης και πιστοποιητικό περί µη δηµοσίευσης άλλης διαθήκης ή, αν δεν υπάρχει διαθήκη, πιστοποιητικό περί µη δηµοσίευσης διαθήκης.

ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ: Η δήλωση δικαιώµατος µε αιτία κτήσης τη χρησικτησία αποδεικνύεται µε 20ετή νοµή και κατοχή.

ΠΟΤΕ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ: Αν δεν υπάρχει αυτό το ακλόνητο στοιχείο, κατά την κ. Νικολοπούλου, το ακίνητο δεν µπορεί να δηλωθεί στο Κτηµατολόγιο. Είναι απαραίτητα αυτά τα έγγραφα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ: Πέραν των εγγράφων, απαιτούνται 2 µάρτυρες και το Ε9.

ΤΙ ΑΛΛΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ: Χρήσιµη, κατά τον φοροτεχνικό κ. Μουζάκη, είναι µια οικοδοµική άδεια, η νοµιµοποίηση µε τον νόµο Τρίτση, κάποια βεβαίωση ότι το ακίνητο υφίσταται πριν από το 1955, κάποιος λογαριασµός ∆ΕΗ ή νερού, ενοικιαστήριο, ένα τοπογραφικό, ένα γράµµα.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ: Με την ένορκη βεβαίωση, µπορεί να υπάρχει καλλιέργεια από τρίτο πρόσωπο, κάποιο συµβόλαιο γείτονα ή πράξη αναγνώρισης ορίων από διπλανούς ιδιοκτήτες.

ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΕΝΟΡΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ: ∆εν εµποδίζει την έγκαιρη υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας. Μπορείτε να δεσµευθείτε ότι θα την καταθέσετε σύντοµα.

ΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΩ ΤΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ: Μπορείτε αν δεν το έχετε, να δεσµευθείτε µε υπεύθυνη δήλωση ότι θα το καταθέσετε.

ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΡΑΦΑ: Βεβαίως, αλλά, αν δεν τα προσκοµίσετε, θα έχετε περιπέτεια.

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΩ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ; Μπορείτε, αφού συγκεντρώσετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Αρκεί να τα προσκοµίσετε σύντοµα.

Τι κάνετε αν χάσετε τις 100 δόσεις
Αν χάσατε την ευκαιρία των 100 δόσεων για το 2019, µπορείτε να προχωρήσετε σε νέα ρύθµιση το 2020. Σύµφωνα µε το υπουργείο Οικονοµικών, «η ένταξη στη νέα πάγια ρύθµιση µπορεί να γίνει µία φορά». Σε περίπτωση που και αυτή τη φορά υπάρξει ολιγωρία, τότε ακολουθούν οι πράξεις καταλογισµού. Έτσι λοιπόν, κατά τη δικηγόρο Ολυµπία Νικολοπούλου, «όσοι είχαν µπει στη ρύθµιση των 100 δόσεων ή στις 12 και 24 δόσεις, αλλά για διάφορους λόγους έχασαν την πορεία πληρωµών, µπορούν πλέον για το υπόλοιπο των οφειλών τους που δεν πλήρωσαν να µπουν στη νέα πάγια ρύθµιση των 24 ή 48 δόσεων». Η εξέλιξη αυτή αφορά:

Ρύθµιση των 100 δόσεων των ετών 2014 και 2015.
Ρύθµιση των 12 ή 24 δόσεων µε την πάγια ρύθµιση που ισχύει τώρα. Κατά τα λοιπά, το να ενταχθείτε στη νέα πάγια ρύθµιση θα το πετύχετε µόνο για µία φορά. ∆ηλαδή ο εντασσόµενος στη νέα πάγια ρύθµιση, αν τη χάσει, δεν θα µπορεί πλέον να ρυθµίσει τις οφειλές του. Άλλωστε, το Αρθρο 32 και 8 του νέου φορολογικού νοµοσχεδίου ορίζει: «Οφειλές που είχαν υπαχθεί σε νοµοθετική ρύθµιση ή διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής, η οποία έχει απολεσθεί ή θα έχει απολεσθεί µέχρι την 1η/1/2020, δύνανται να ενταχθούν στην παρούσα ρύθµιση (σ.σ.: των 24 ή 48 µηνιαίων δόσεων) υπό τους όρους και προϋποθέσεις αυτής µόνο µία φορά, µε προσαυξηµένο επιτόκιο. Όμως ο αριθµός των δόσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει τον αριθµό των δόσεων που υπολείπονταν κατά τον χρόνο απώλειας της ρύθµισης ή της διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής».
Ουσιαστικά, η διάταξη αυτή, όπως τονίζει η κ. Νικολοπούλου, «φωτογραφίζει» συγκεκριµένες περιπτώσεις:

Πολίτης που ήταν στις 100 δόσεις (Ν. 4321/2015) αλλά για διάφορους λόγους απώλεσε τη ρύθµιση… µπορεί να ενταχθεί, ανεξαρτήτως σε ποια δόση ήταν. Ετσι λοιπόν όλο το υπόλοιπο των δόσεών του µπορεί να το εντάξει από το 2020 συν τους τόκους στη νέα πάγια ρύθµιση των 24 ή 48 µηνιαίων δόσεων.
Σε περίπτωση που το υπόλοιπο είναι φόρος εισοδήµατος ή ΕΝΦΙΑ ή ΦΠΑ ή άλλος φόρος, θα µπορεί να το ρυθµίσει µε 24 µηνιαίες δόσεις.
Αν η υπολειπόµενη οφειλή είναι από έκτακτη αιτία, όπως κληρονοµιά ή φορολογική ποινή, έπειτα από έλεγχο, θα µπορεί να την πληρώσει σε έως 48 δόσεις.

Πηγή: parapolitika.gr

Author: admin

Share This Post On
468 ad
Share This